Zákazka malého rozsahu - zverejnenie

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Verejný obstarávateľ vyhlasuje zámer obstarať stavebné práce s zázvom zákazky: "Stavebné úpravy v chodbe pri školskej kuchyni". Predpokladaná hodnota zákazky: 3 943,50 € bez DPH. Bližšie informácie: Ing. Adamišin: 0905 409466.
  • Dátum: 04.03.2020
  • Príloha: