Oznánemie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním umiestnenia stavby, s ústnym pojednávaním a miestným zisťovaním - verejnou vyhláškou

  • Skupina:
  • Poznámka: Podrobné informácie - viď priložený dokument.
  • Dátum: 08.03.2018
  • Príloha: