Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Beladice“